fot. materiały prasowefot. materiały prasowe

Idea cyklu "Dinner with a view. "

Malika — inic­ja­torka pro­jektu “Dinner with a view. Stolik z widokiem” wyruszyła w podróż po najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejne przys­tanki to kuli­narne per­for­mance i kolacje z widokiem na RZEKĘ, MORZEGÓRY. Malika wraz z zapros­zonymi do gotowania wybitnymi szefami kuchni przyrządza dania wg siedmiu technik gotowania na ogniu i częstuje nimi gości, którzy zasi­adają przy stołach zaaranżowanym w naw­iązaniu do otacza­jącej ich atury.

O per­fek­cyjną obsługę gości dba manager Paweł Gruba, znany m.in. z telewiz­yjnego show Hell’s Kitchen.

Scenografia kole­jnych spotkań to otwarta przestrzeń i natura. Malika stawia na żywioł i emocje, ale w prestiżowej oprawie, dlatego do aranżacji stołu zaprosiłam styl­istów mag­azynu KUKBUK.

Podczas kole­jnych wydarzeń będą też zbierane mate­riały doku­men­talne do cyklu fil­mowego i książki Ogień.

Wyróżniki pro­jektu:

  • kuli­narna podróż po najpiękniejszych miejscach Polski
  • restau­racje plen­erowe zaaranżowane m.in. nad RZEKĄ, MORZEM i w GÓRACH
  • degus­tacja dań z ognia i pairing wyjątkowych trunków
  • wyjątkowa styl­izacja stołów w wyko­naniu styl­istów mag­azynu KUKBUK
  • siedem technik gotowania na ogniu oraz wiedza o produkcie
  • gwiazdy pol­skiej i między­nar­o­dowej gas­tronomii m.in. Viviana Varese, Ana Ros, Maciej Nowak
  • projekt otwarty i zaproszenia do nabycia w hotelach part­ner­skich. Szczegóły poniżej.

Za każdym razem to przyroda i pogoda były reży­serami wydarzenia.

Kontakt w prawie orga­ni­zacji wydarzeń dla firm: malika@​malika.​pl

Koor­dy­na­torem i rzecznikiem pra­sowym cyklu „Dinner with a view”: jest Agnieszka Małkiewicz, Horeca Com­mu­ni­ca­tions. Kontakt: tel. 695 672 986, kontakt@​agnieszkamalkiewicz.​pl.

Restauracje plenerowe - miejsca

Rzeka

Kolacja z widokiem na Narew, 11 czerwca br
fot. materiały prasowe Kolację nad rzeką i na ogniu ugo­towali: Malika, Ana Ros i Witek Iwański. Part­nerem wydarzenia był hotel Narvil.
więcej

Morze

Kolacja na bałtyckiej plaży. 3 września 2016
fot. materiały prasowe W Jas­tarni na bał­ty­ckiej plaży Malika gotowała na ogniu z szefami: Viviana Varese i Paweł Twer­janowicz. Partner pro­jektu: Hotel SPA Dom ...więcej

Góry

Kolacja u podnóża gór. 1 października
fot. materiały prasowe Pier­wszego października stolik z widokiem i daniami prosto z ognia stanął w pol­skich górach tuż przy Hotelu SPA dr Ireny Eris ...więcej

 

 

 

 

Rzeka

Kolacja z widokiem na Narew, 11 czerwca br

Kolację nad rzeką i na ogniu ugo­towali: Malika, Ana Ros i Witek Iwański. Part­nerem wydarzenia był hotel Narvil.

11 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Dinner with a view“ pod hasłem Rzeka. Kolację na ogniu przy­go­towało trzech wybitnych szefów kuchni: inic­ja­torka cyklu Ewa Malika Szyc Juch¬nowicz, Witek Iwański i gość spec­jalny ze Słoweni — Ana Roš. Part­nerem orga­ni­za­cyjnym wydarzenia był hotel Narvil.

Dinner with a view, Rzeka Vol. 1

Pierwsze ze spotkań odbyło się w przystani rzecznej nad Narwią. Malika (szefowa kuchni i właś­ci­cielka restau­racji Malika w Gdyni), Ana Ros (współwłaś­ci­cielka i szefowa kuchni słoweńskiej restau­racji „Hisa Franco“) oraz Witek Iwański (szef kuchni restau­racji „Aruana“ w hotelu Narvil) przy­go­towali dwu­nas­to­daniową kolację sto­sując 7 różnych technik gotowania na ogniu. Mis­tr­zowie sztuki kuli­narnej dzielili się także swoją wiedzą kuli­narną z gośćmi w trakcie przy­go­towywania dań i podczas degustacji.

Malika pod­kreśla, że „dzięki gotowaniu bezpośrednio na ogniu udaje się w daniach uwydatnić to co najważniejsze, czyli inten­sywny i nat­u­ralny smak. Nie mieliśmy możli­wości udzi­w­niania technik gotowania po to, aby uzyskać różne kon­sys­tencje lub wygląd pro­duktów. W tym doświad­czeniu kuli­narnym liczy się nat­u­ralna tek­stura dania, nat­u­ralny sposób podania, ale co najważniejsze nat­u­ralny smak pro­duktów, o którym często zapom­inamy na skutek zbyt inten­sy­wnego przetwarzania.“

Istotnym ele­mentem wieczoru były nie tylko same dania i ich aranżacja na talerzach, ale przede wszystkim doświad­czenie wzmoc­nione przez bliskość przyrody, dotyk piasku, zapach ogniska i szum płynącej nieopodal rzeki. Węgiel i paprocie — symbole ognia i rzeki – były prze­wodnim motywem deko­racji stołu, zapro­jek­towanego przez styl­istów mag­azynu KUKBUK — design partnera cyklu „Dinner with a view”. „Naszym zamysłem przy kole­jnych kolacjach jest stworzenie inter­ak­tywnej, mul­ti­sen­so­rycznej scenografii, która będzie się zmieniać i naw­iązywać do kole­jnych plenerów: morza i gór — pod­kreśla Oliwia Gede z KUKBUK.

To przyroda była głównym reży­serem tego niezwykłego wydarzenia. Gość kolacji Maciej Nowak, krytyk kuli­narny i prezes Sto­warzyszenia Cook in Poland, porównał je do spek­taklu teatralnego. Przy stole nad Narwią pojawiło się pięćdziesięciu wyjątkowych gości, wśród nich pasjonaci jedzenia i dzi­en­nikarze. O wyjątkową obsługę uczest­ników spotkania zadbał manager Paweł Gruba z zespołem, znany m.in. z telewiz­yjnego show Hell’s Kitchen. Wydarzenie poprowadziła Agnieszka Małkiewicz, rzecznik i współ-​producent wydarzenia.

……………………..
Sze­fowie pier­wszej edycji „Dinner with a view”

Ewa Malika Szyc-​Juchnowicz — pro­mo­torka cyklu „Dinner with a view. Stolik z widokiem” Szefowa kuchni i właś­ci­cielka restau­racji Malika w Gdyni. Jedna z najbardziej charyz­maty­cznych Polek w gas­tronomii. Urodzona i wychowana w Algierii. Har­monijnie łączy kuchnię fran­cuską, w której wyrosła, i egzotykę Maghrebu, w której się wychowała, z pol­skimi pro­duktami. Fas­cynuje ją ogień i związane z nim techniki gotowania. Zajmuje się filologią kuli­narną – poszukuje źródeł nazw, przepisów i smaków. Przez Gault&Millau nomi­nowana do nagrody Kobieta – Szef Kuchni 2015. Final­istka I edycji Top Chef Polska.

Ana Roš — jedna z naj­ciekawszych kobiet w świa­towej gas­tronomii. Gotowała z najlep­szymi szefami kuchni na świecie m.in. Renem Redzepim, Inakim Aiza­p­itare, Alexem Atalą, Danielem Pet­ter­sonem i ostatnio z Masimmo Botturą. Jako jedyna kobieta została zaproszona do pol­skiej edycji „Cook It Raw”. Współwłaś­ci­cielka restau­racji Hisa Franco, którą prowadzi ze swoim mężem, som­me­lierem, w słoweńskich górach. Ana prowadzi pro­gramy kuli­narne w słoweńskiej i włoskiej telewizji.

Witek Iwański– W Hotelu Narvil Con­ference & Spa odpowiada za menu i pracę wyjątkowej Restau­racji Aruana. Posiada bogate doświad­czenie zdobyte w konkursach ogólnopol­skich oraz między­nar­o­dowych. Praktyka w restau­racjach z gwiazdkami Michelin pozwala mu na co dzień real­i­zować największą życiową pasję, jaką jest gotowanie. W 2015 roku został lau­reatem Prix au Chef de L’Avenir, nagrody przyz­nawanej przez Między­nar­odową Akademią Gas­tro­nom­iczną.

Fot. KUKBUK/Rafał Meszka Fot. KUKBUK/Rafał Meszka
Fot. KUKBUK/Rafał Meszka Fot. KUKBUK/Rafał Meszka
Fot. KUKBUK/Rafał Meszka Fot. KUKBUK/Rafał Meszka

Morze

Kolacja na bałtyckiej plaży. 3 września 2016

W Jas­tarni na bał­ty­ckiej plaży Malika gotowała na ogniu z szefami: Viviana Varese i Paweł Twer­janowicz. Partner pro­jektu: Hotel SPA Dom Zdrojowy.

Szum i zapach morza, piękna pogoda, sprawny zespół kucharzy, wyjątkowy serwis oraz morska artystyczna aranżacja stołu sprawiały, że kolejna kolacja „Dinner with a View” zapewniła wyjątkowe doz­nania ponad 50 uczest­nikom. Ci, którzy zasiedli przy stole z widokiem na morze szybko zrozu­mieli, że w tej restau­racji plen­erowej nie ma miejsca na rutynę i przewidy­walność, ale na emocje i odkry­wanie nowych często spon­tan­icznych smaków.
03 września zapłonęły ogniska na plaży w Jas­tarni i trzech szefów kuchni wydało wyjątkową nad­morską kolację prosto z ognia. Sękaczem, tur­botem, dorszem, jeleniem i gęsią gości częs­towali Ewa Malika Szyc Juch­nowicz, Włoszka Viviana Varese oraz Paweł Twer­janowicz — szef kuchni hotelu SPA DOM Zdrojowy Jas­tarnia — partnera orga­ni­za­cyjnego wydarzenia. (więcej o szefach poniżej)

Za kulisami” — rozmowa z Maliką o II edycji „Dinner with a View.” pt. Morze.

Agnieszka Małkiewicz: Czym się różniła druga edycja pt. MORZE „Dinner with a View” od pier­wszej pt. RZEKA?
Malika: Tym razem wszyscy sze­fowie mieli równe szanse, bo menu pow­stawało dwa dni przed wydarzeniem, a nie jak w pier­wszej edycji dwa miesiące wcześniej. Teraz było wspólne planowanie, wspólne gotowanie i wydanie kolacji prosto z natury. Oczy­wiście byłam prze­wod­nikiem dla szefów, bo po raz pierwszy gotowali na ogniu, ale to właśnie było dla nich największą atrakcją. Menu i dania wymyślaliśmy wszyscy razem od początku — ja również, aby nie stawiać się w lepszej pozycji. „Dinner with a View” to gorący kuli­narny per­for­mance i przekraczanie granicy własnych możli­wości.
AM: Czy nie za dużo tej spon­tan­iczności?
M: Wiedza o tym, jak działa ogień i jak nim manewrować, zna­jomość technik pozwalają mi się czuć pewnie w tej kon­trolowanej improw­izacji, która buduje emocje i wyjątkowość wydarzenia. Nie możemy z tego zrezyg­nować, bo utra­cilibyśmy tożsamość spotkania.
AM: Ale goście mogą mieć poczucie, że są kró­likami doświad­czalnymi i bać się, że te dania nie są per­fek­cyjne. Nie masz takich obaw?
M: Nie, bo na tym polega idea plen­erowej restau­racji. W ogniu nie chodzi o Gwiazdkę Michelin, tylko o przygodę, zaskoczenie, emocje i nieosią­galny w innych warunkach smak dań. To jest cel.
AM: Plener niesie zagrożenia np. deszcz, który padał przez chwilę podczas drugiej edycji? Co robisz w takiej sytuacji?
M: Zawsze mamy plan B. Zmniejszamy ilość ognisk. Rozstawiamy lekkie zadaszenie nad żarzącymi się paleniskami. Ponadto woda i parowanie mogą zapewnić nowe doz­nania smakowe podobnie, jak piec konwekcyjno-​parowy. Podczas każdego wydarzenia jest moment kryzysowy. Trzeba zmienić kon­cepcję lub technikę. Jestem na to gotowa. To jest kon­trolowana improw­izacja, która ma dać przy­jemność zarówno nam gotu­jącym, jak i gościom, którzy degustują. Deszcz powinien być ele­mentem techniki, a nie przeszkodą.
Roz­mawiała Agnieszka Małkiewicz, koor­dy­nator wydarzenia.
……
Idea pro­jektu. Aranżacja stołu i otoczenia.
Cykl spotkań „Dinner with a view” to kuli¬narne podróże po najpiękniejszych miejscach Polski. Inic-ja¬torka pro­jektu Malika zaprasza do opra­cowania wspólnego menu wybitnych szefów kuchni, którzy następnie wspólnie przyrządzają dania na ogniu w restau­racjach plen­erowych, umiejs­cowionych w pięknych miejscach Polski — nad rzeką, morzem i w górach. Goście siadają przy stole zaaranżowanym w zgodzie z otaczającą naturą przez styl­istów mag­azynu KUKBUK. Tak oto stół nad morzem opisuje Daria Pawlewska — wydaw­czyni mag­azynu. „Kon­cepcja artystyczna opierała się na prostych ele­mentach pochodzących z nat­u­ralnego środowiska. Białe otoczaki naw­iązywały do koloru morskiej piany i połysku­jącego w słońcu piasku. Długie patyki, wypłowiałe od soli i wody morskiej, stanowiły szla­chetną deko­rację szk­lanych wazonów. Różnorodne odcienie błękitu okazały się niewycz­er­panym źródłem inspiracji. Ręcznie far­bowane serwety w kolorze ultra­maryny, białe obrusy jakby nakrapiane kro­plami wody oraz falujące nad stołem „niebo” utkane z błęk­itnych baweł­ni­anych żagli pod­kreślały piękno natury wokół i spektakl na wiele zmysłów, w którym brali udział zaproszeni goście“.

Przy stole zasi­adają wyjątkowi goście, part­nerzy biz­nesowi i dzi­en­nikarze (również zagraniczni), o których obsługę dba manager Paweł Gruba i kelner Łukasz Oku­niewicz z zespołem, znani m.in. z telewiz¬yjnego show Hell’s Kitchen.

MENU edycji MORZE

bakłażan/​orzeszki ziemne/​sezam/​bazylia, technika: plancza
wino Vinie e Affini: Sottoriva

sękacz /​czar­nuszka /​sól morska /​kwaśna śmi­etana, technika: rożen
wino Vinie e Affini: Brico de Ran Zarate


rosolnik z flądry, technika: kociołek
wino Vinie e Affini: Treb­biano d’Abruzzo Cirelli

śledź bał­tycki /​słone/​słodkie/​kwaśne, technika: krata/​plancza
wino Vinie e Affini: Sauvignon Lorenzon

assiete z gęsiny: okrasa wędzona/​żołądki/​serca/​wątroba, technika: dym-​kociołek-​plancha
wino Vinie e Affini: Gran Cerdo

tes­taroli /​dorsz/​pomidory/​zioła, technika: testo– ogień
wino Vinie e Affini: Alberese Daniele Dzieduszycki

turbot/​dynia, technika: krata-​popiół
wino Vinie e Affini: Prunecchio Daniele Dzieduszycki

jeleń/​polenta/​kurki, technika: dwa ognie-​sól
wino Vinie e Affini: Neb­biolo Sansteu

lody z węd­zonego mleko koziego/​rokitnik/​orzechy włoski, technika: dym
wino Vinie e Affini: Prim­itivo Mocavero

winogrona/​ser ser­watkowy, technika: dwa ognie

final touch: praliny Deseo,
kawa Nespresso Forte

Sze­fowie II edycji „Dinner with a view. MORZE

Ewa Malika Szyc-​Juchnowicz — pro­mo­torka cyklu „Dinner with a view. Stolik z widokiem” Szefowa kuchni i właś­ci­cielka restau­racji Malika w Gdyni. Jedna z najbardziej charyz­maty­cznych Polek w gas­tronomii. Urodzona i wychowana w Algierii. Har­monijnie łączy kuchnię fran­cuską, w której wyrosła, i egzotykę Maghrebu, w której się wychowała, z pol­skimi pro­duktami. Fas­cynuje ją ogień i związane z nim techniki gotowania. Zajmuje się filologią kuli­narną – poszukuje źródeł nazw, przepisów i smaków. Przez Gault&Millau nomi­nowana do nagrody Kobieta – Szef Kuchni 2015. Final­istka I edycji Top Chef Polska.

Viviana Varese — urodzona w Salerno – włoska szefowa kuchni, którą zawodowa ścieżka wyprowadziła poza granice rodzinnej Kam­panii. Viviana rozwijała swe umiejęt­ności w różnych restau­racjach (w tym w Alberetcie, u słynnego Gualtiero Marchesi oraz w El Celler de Can Roca w Gironie), aż w końcu w 1999 roku otworzyła pierwszą restau­rację, “Il Girasole” w Orio Litta w okolicy Lodi. Nieco później Viviana poznała Sandrę Ciciriello. Spotkanie zostało uwieńczone otwarciem Alice Ris­torante w Medi­olanie w 2007 roku oraz pierwszą gwiazdką Michelina w 2011 roku. W maju 2015 r. Viviana została gas­tro­nom­icznym ambasadorem Expo 2015 w Mediolanie.

Paweł Twer­janowicz – na co dzień exec­utive chef w Hotelu **** SPA & Family Dom Zdrojowy, ale przede wszystkim znakomity szef kuchni, trener i doradca kuli­narny, absolwent stażu we Fran­cuskim Insty­tucie Paul’a Bocusa w Lyonie. Doświad­czenie zdobywał na stażach w europe­jskich restau­racjach, między innymi w Austrii, Grecji czy we Włoszech. Jego kuchnia to fuzja smaków basenu Morza Śródziemnego z Bał­tykiem i Kaszubami. Cechą charak­terystyczną kuchni Pawła jest prostota podania, ponieważ najważniejszy jest mak.

fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe

Góry

Kolacja u podnóża gór. 1 października

Pier­wszego października stolik z widokiem i daniami prosto z ognia stanął w pol­skich górach tuż przy Hotelu SPA dr Ireny Eris w Krynicy Zdrój.


Z mocnym przy­tupem i wielkimi emocjami Malika zakończyła tegoroczny ognisty sezon. Zaczęła od rzeki, potem gotowała na plaży, a teraz zajrzyjmy wyobraźnią w góry, na polanę z widokiem na Jaworzynę, tuż przy Hotelu SPA dr Ireny Eris w Krynicy Zdrój. Tam właśnie w pierwszy dzień października 60 osób zjadło mag­iczną kolację prosto z ognia. Przez pięć godzin dania ser­wowało ponad 20 kucharzy pod przy­wództwem trzech prowodyrów — inic­ja­torki cyklu Maliki (sze­fowej kuchni i właś­ci­cielki Restau­racji Malika w Gdyni), gościa spec­jalnego ze Szwecji Fii Gul­liksson (sze­fowej kuchni restau­racji Jaz­zköket i ani­ma­torki w Food in Action) i gospo­darza spotkania Janusza Myjaka (szefa kuchni Restau­racji Szósty Zmysł z goszczącego wydarzenie kryn­ickiego Hotelu SPA Dr Irena Eris). Warto wspomnieć, że do grupy kucharzy dołączyli sze­fowie: Łukasz Budzik (Men­nicza Fusion) i Janusz Fic (Dwór Sieraków) – tegoroczni lau­reaci konkursu Wine and Food Noble Night.

Serwis

Z rąk pro­fesjon­alnej drużyny kel­nerów pod czujnym okiem man­agera Pawła Gruby na stole pojawiały się kolejno rydze, jag­nięcina pieczona na krzyżu, jesiotr z liści chrzanu, jesienny mus z dyni i kilka innych wspani­ałych dań, do których Jakub Pisarki (Dolio Vini) ser­wował wyjątkowe wina. Kolację uwieńczyła fil­iżanka kawy Nespresso oraz degus­tacja wódki Dwór Sieraków i opowieść Piotra Dziubka z tejże desty­larni. Emocje kipiały. Kom­ple­mentom od gości nie było końca.

Kuchnia

Co sprawiło największą frajdę szefom kuchni gotu­jącym z Maliką? Opowiada o tym Janusz Myjak, zarządzający kuchnią Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy — „Udział z takim wydarzeniu jest ogromnym wyzwaniem dla każdego szefa. Trzeba zamienić kom­fortową kuchnię na ognisko, ale to jest bardzo inspirujące. Dla mnie sporym zaskoczeniem była ryba pieczona na desce w ogniu, czy też lody z piec­zonego top­inamburu, ale co najważniejsze — pierwszy raz miałem okazję gotować w zespole, który tak szybko się zgrał ze sobą.”
Warto pod­kreślić, że oprócz lokalnych dostawców o komfort pracy szefów kuchni na najwyższej jakości pro­duktach zadbała firma Trans­gourmet Polska, operator marek Trans­gourmet oraz Selgros Cash&Carry. Co ciekawe w menu pojawił się wyjątkowy bulion na wodzie IDEAU.

Stół

Scenografia kolacji i deko­racje stołu, który stanął na górskiej polanie to już efekt wyobraźni scenografek KUKBUK-​a: Marty Szostek i Agaty Kedrowicz. Na stole pojawiły się mini-​krajobrazy wykre­owane z kamieni o roz­maitej struk­turze, kolorystyce i formie oraz ręcznie wykonane serwety w kolorze sre­brzystego świerku. Świerk i modrzew dopełniły deko­racji stołu, podobnie jak jarzębina i rydze, które były skład­nikami ser­wowanych dań. Krzesła każdego z gości wyś­cielone były owczymi skórami, ale po kolacji będzie można także usiąść na snopkach słomy bądź odetchnąć świeżym, górskim powi­etrzem, leżąc na hamaku w KUKBUK-​owej strefie relaksu. Meble i zastawę stołową zapewnili kolejni part­nerzy wydarzenia: Rent Design i Gastro Magic.

Co dalej?

Jeszcze emocje nie opadły, a już muszę się skupić na trasie pro­mu­jącej moją książkę, która mam nadzieję wywróci stan­dardowe myślenie o przyprawach. W przyszłości chci­ałabym w kolacjach plen­erowych bardziej eksponować wątki smakowe roz­grze­wające, korzenne, orzeźwiające, które definiują moje postrze­ganie smaków. Ogień podobnie, jak przyprawy zwiększa inten­sy­wność dań. Dinner with a View to wydarzenie, które będzie rozwijać się za każdym razem, już myślimy o kole­jnych edy­cjach i jesteśmy otwarci na nowe propozycje ze strony part­nerów biz­ne­sowych i hoteli” – śmieje się Malika.
……………………..
Sze­fowie trzeciej edycji „Dinner with a view”

Ewa Malika Szyc-​Juchnowicz — pro­mo­torka cyklu „Dinner with a view. Stolik z widokiem” Szefowa kuchni i właś­ci­cielka restau­racji Malika w Gdyni. Właśnie wydała książkę przyprawy. Urodzona i wychowana w Algierii. Har­monijnie łączy kuchnię fran­cuską, w której wyrosła i egzotykę Maghrebu, w której się wychowała, z pol­skimi pro­duktami. Fas­cynuje ją ogień i związane z nim techniki gotowania. Zajmuje się filologią kuli­narną – poszukuje źródeł nazw, przepisów i smaków. Final­istka I edycji Top Chef Polska.

Fia Gul­liksson jedna z najbardziej charyz­maty­cznych kobiet szwedzkiej gas­tronomii. Kucharz samouk, mów­czyni, przed­siębiorca. Jest mózgiem wielu zyskownych przed­siębiorstw i pro­jektów pro­mu­jących miasta, regiony i Szwecję. Jest CEO orga­ni­zacji Food in Action założonej w 2000 r, której celem jest tworzenie dobrego jedzenia zgodnego z ekosys­temem i z realnymi zyskami dla społeczeństwa, kultury, natury i dla gospodarki.

Janusz Myjak, szef kuchni restau­racji Szósty Zmysł w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój od przeszło 10 lat. Jest lau­reatem wielu konkursów, m.in. Zielonej Czapki Bon­duelle oraz Tour-​Gastro-​Hotel, a restau­racja Szósty Zmysł, którą prowadzi była wielokrotnie nagradzana w konkursie Poland 100 Best Restau­rants, a w prze­wodniku Gault&Millau została uhonorowana jedną czapką. Od kilku lat prowadzi Akademię Gotowania w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój.

fot. KUKBUK/Rafał Meszka fot. KUKBUK/Rafał Meszka
Fot. Radek Juchnowicz Fot. Radek Juchnowicz
Fot. Radek Juchnowicz Fot. Radek Juchnowicz
fot. KUKBUK/Rafał Meszka

Dziękujemy partnerom mediowym III edycji

Kukbuk - partner DESIGN

fot. materiały prasowe

Krytyka kulinarna

fot. materiały prasowe czytaj

Have a Bite

fot. materiały prasowe czytaj

Czas wina

fot. materiały prasowe czytaj

Foodservice

fot. materiały prasowe czytaj

Radio dla Ciebie

fot. materiały prasowe czytaj

 

 

Dziękujemy partnerom biznesowym III edycji

Noble Concierge

fot. materiały prasowe czytaj

Dolio Vini

fot. materiały prasowe

ID'EAU

fot. materiały prasowe

Nespresso

fot. materiały prasowe

Selgros

fot. materiały prasowe

Manager zewnętrzny

fot. materiały prasowe

Transgourmet

fot. materiały prasowe Dostawca jakoś­ciowych pro­duktów do kolacji.

Bragard

fot. materiały prasowe

Gastro Magic

fot. materiały prasowe

BMW

fot. materiały prasowe czytaj

Rent Design

fot. materiały prasowe czytaj

 

 
Fot. Radek Juchnowicz

Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju - partner edycji GÓRY

fot. materiały prasowe

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój, to luk­susowy obiekt położony na południu Polski. Jest syn­onimem holisty­cznego pode­jścia do piękna i wypoczynku w har­monii z otaczającą go naturą.
Hotel zachwyca gości panoramą na prze­ci­wległe zbocza Jaworzyny, widoczną z basenu oraz wszys­tkich pokoi i aparta­mentów. Nieza­pom­niane chwile zapewnia hotelowa restau­racja, która słynie z pysznego menu szefa kuchni Janusza Myjaka. Więcej infor­macji o hotelu

Hotel DOM Zdrojowy - parner edycji MORZE

fot. materiały prasowe

Part­nerem drugiej kolacji Dinner with a view jest Hotel****SPA & Family Dom Zdrojowy – wyjątkowe miejsce na Półwyspie Helskim, położone między Zatoką Gdańską i Bał­tykiem. Bliskość piaszczystej plaży, nad­morski klimat, przy­tulne pokoje, Klinika Zdrowia i Urody oraz wspaniała strefa rekrea­cyjna gwarantują swoim Gościom relaks na najwyższym poziomie.Więcej infor­macji o hotelu