HomeMenuWegeWarsztaty

Restauracja Malika to społeczność kochająca afrykańskie menu

Jeste­śmy dalej z Wami, peł­ni nadziei i cie­ka­wi co przy­nie­sie jutro. Ser­decz­nie zapra­sza­my do naszej restauracji :)

Zobacz pełne menu

New­slet­ter dla ciekawskich

Jeże­li inte­re­su­jesz się tym, co zmie­nia się w naszej restau­ra­cji lub chcesz śle­dzić karie­rę Mali­ki — zapisz się do Newsletter!

Poznaj nasze ory­gi­nal­ne dania

Menu w naszej restau­ra­cji jest sezo­no­we tak jak skład­ni­ki naszych potraw. Obec­nie wpro­wa­dza­my nowe menu przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie z myślą o kuch­ni wegetariańskiej.

Nowość! Wege menu

Restau­rację two­rzy Mali­ka — Polka uro­dzo­na i wycho­wa­na w Algie­rii. Har­monijnie łączy kuch­nię Magh­re­bu z najlep­szymi pol­skimi produktami.

 1. Restau­ra­cja Malika
  Otwar­ta 12:00 – 22:00
  Nie­dzie­la 12:00 – 21:00
  malika@​malika.​pl
 2. Świę­to­jań­ska 69 B
  81 – 389 Gdynia
  +48 58 352 00 08
 3. Rezer­wa­cja stolika
  Zare­zer­wuj teraz za pomo­cą MójStolik.pl
website © jjmh.pl
HomeMenuWegeWarsztaty