Home 0

Ofe­ru­je­my warsz­ta­ty kulinarne. 

Dowiedz się więcej przez e-mail

malika@malika.pl

A może na ogniu?

W ple­ne­rze

Mali­ka uro­dzi­ła się w Afry­ce, w Algie­rii, a tam panu­je kul­tu­ra ognia. Uwa­ża, że pło­mień ma moc łącze­nia, jest w tym nie­zwy­kła magia. Mali­ka two­rzy kolek­cję doświad­czeń i wspo­mnień zain­spi­ro­wa­nych słoń­cem, zie­mią, wodą, roz­grza­nym powie­trzem, a przede wszyst­kim ogniem. Ubie­ra je w prze­pi­sy i dania, któ­rych macie Pań­stwa szan­sę spró­bo­wać już dzi­siaj w jej gdyń­skiej restau­ra­cji lub pod­czas ple­ne­ro­wych warsz­ta­tów, któ­re prowadzi.

Dowiedz się więcej przez e-mail

Poka­zy ple­ne­ro­we z ele­men­ta­mi warsz­ta­tów kulinarnych.

Spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne dla firm – w miej­scu wska­za­nym, dla dowol­nej licz­by osób.

W Gorącej atmosferze

W restau­ra­cji lub Pań­stwa domu

Stwo­rzy­li­śmy w naszej restau­ra­cji miej­sce, w któ­rym pod czuj­nym okiem i w towa­rzy­stwie Mali­ki przy­go­tu­je­cie Pań­stwo kil­ku­da­nio­wy posi­łek przy­słu­chu­jąc się jed­no­cze­śnie opo­wie­ściom​„Gotu­jąc poroz­ma­wia­my o filo­lo­gii kuli­nar­nej… ser­decz­nie zapra­szam. Mali­ka”. Uwień­cze­niem spo­tka­nia będzie wspól­na degu­sta­cja przy­go­to­wa­nych dań, przy lamp­ce wina.

Dowiedz się więcej przez e-mail

Wie­czo­ra­mi, w dni powszednie

na zapi­sy

do 10 osób dla gości indywidualnych

Szyte na miarę

Spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne w stu­dio, w plenerze

Mali­ka współ­pra­cu­je z fir­ma­mi, któ­re szu­ka­ją moż­li­wo­ści nie­kon­wen­cjo­nal­nej pre­zen­ta­cji swo­ich pro­duk­tów pod­czas spo­tkań kuli­nar­nych. Mali­ka wraz z zespo­łem podró­żu­je po całej Pol­sce orga­ni­zu­jąc wyjąt­ko­we wyda­rze­nia, pre­zen­tu­jąc nie tyl­ko tech­ni­ki kuli­nar­ne, ale rów­nież wie­dzę z ety­mo­lo­gii i kul­tu­ry kulinarnej.Gotuje, pre­zen­tu­je, opowiada.

Dowiedz się więcej przez e-mail

Czy to głód napę­dza rozwój? Rosół od rozsolić? Jaka jest ety­mo­lo­gia nazw rata­tui i tapenada?

Sce­na­riusz każ­de­go wyda­rze­nia pisa­ny jest przez Mali­kę indy­wi­du­al­nie pod kątem mar­ke­tin­go­wych i wize­run­ko­wych potrzeb zle­ce­nio­daw­cy z uwzględ­nie­niem zain­te­re­so­wań i stop­nia kuli­nar­ne­go zaawan­so­wa­nia zapra­sza­nych gości: dzien­ni­ka­rzy, blo­ge­rów, gości indywidualnych.


Warun­ki, ter­min i sce­na­riusz do uzgodnienia.

Stopka strony
 1. Restau­ra­cja Malika
  Otwar­ta 13:00 – 20:00
  +48 583 520 008
 2. Świę­to­jań­ska 69 B
  81 – 389 Gdynia
  malika@​malika.​pl
 3. Twoje zamówienie
  Regulamin
website © jjmh.pl
Home